Erinevad plakatikujundusprogrammid

Erinevate kuulutuste, postkaartide ja flaierite tegemiseks pakub internet lõputuid võimalusi. Selles postituses pakun välja kolm võimalikku kujunduskeskkonda. Kõikides keskkondades on oluline esmakordsel kasutusel teha kasutajakonto (Sign in), et tehtud tööd alles jääksid. Järgmistel kordadel saab keskkonda siseneda Log in nupu abil. Soovitan konto loomisel kasutada edu.ee e-maili aadressi. Nii on lihtsam endal logimiseks vajalikud sammud meelde jätta.

Esiteks Postermywall. Programmi eeliseks on selle lihtsus: kõik sammud on visualiseeritud. Tehtud tööd allalaadides peab arvestama, et tasuta versiooni puhul jääb tööle vesimärk, kuid mitte häirivalt suur. Oleme seda keskkonda lühidalt ka ühel õpetajate digiminutil vaadanud. Minu poolt tehtud lühikese piltidega kasutusjuhendi leiate siit.

Õpilaste poolt tehtud näide:

Copy of SCHOOL NOTEBOOK EVENT POSTER FLYER WALL HALL CLASSROOM - Made with PosterMyWall

Inglisekeelne kasutusjuhend on leitav siit.

NB! Erinevate juhendvideode (inglise keeles tutorial) juures tuleb tähele panna, et keskkonnad uuenevad pidevalt ning teatud sammud võivad seega käia teistmoodi, kuid põhielemendid on reeglina jäänud samaks.

Kujundusprogrammi Canva üks suurtest eelistest on see, et keskkond on (teatud osades) eestikeelne. Kõikide tegevuste jaoks on olemas lühikesed videojuhendid. Minu piltidega juhend.

Õpilase töö:

halloweenn

Eelnevatest natuke keerulisem, kuid sellevõrra rohkem võimalusi pakkuv on Piktochart. Selles keskkonnas on võimalik teha erinevas stiilis plakateid ja esitlusi. Lühike õpetus on leitav siit.

 

Külalisõpetajad digiminutil

Viimast õpetajate digiminutit viisid läbi hoopiski külalisõpetajad oma koolist, et praktikult praktikule lähenemise abil tutvustada neid keskkondi, mida meie oma õpetajad juba tundides kasutavad.

Inglise keele õpetaja Paula tutvustas tagasiside kogumise keskkonda Plickers, mis võimaldab koodikaartide abil õpilastelt vastuseid koguda. Küsimus, millele tagasisidet oodatakse, kuvatakse tahvlile ning osalejad valivad nende arvates sobivaima vastusevariandi, näidates seda koodikaardi abil.

digiminut3

Õpetaja kogub vastused oma mobiilis oleva rakenduse kaudu ning tulemused ilmuvad koheselt ka tahvlile.

Inglisekeelse kasutusjuhendi keskkonnale leiad siit.

Eesti keele õpetaja Maris näitas, milliseid võimalusi pakub tunni haldamiseks Classroomscreen keskkond. Tegemist on eestikeelse nn “valge tahvliga”, kuhu on võimalik lisada näiteks erinevaid sümboleid, et klassikokkuleppeid meenutada, teksti, et anda ülevaade, milliseid tegevusi tunnis läbi viiakse ja ajamõõtmise vahendeid.

digiminut1

Classroomscreeni kasutusjuhendeid on internetis palju, ühe võib leida näiteks siit.

Esimene õpetajate digiminut sellel õppeaastal

Täna kogunes selle õppeaasta esimesele digikoolitusele klassitäis õpetajaid, kes katsetasid kuulutuse tegemist postermywall keskkonnas ning lühikese tagasiside kogumist mentimeter keskkonna abil. Lisaks katsetasime ajalehe artikli stiilis teksti kujundamist ja gif-pildi loomist selles keskkonnas.

Oli väga tore, et vaatamata suhteliselt pikale vahele digikoolitustes ei olnud õpetajad unustanud kõige olulisemaid eeldusi oma digipädevuste tõstmisel: julgust katsetada, küsida ja ülesannetele loovalt läheneda. On igal juhul põhjust õpetajatest õpilaste üle rõõmu ja uhkust tunda!

Koolituse materjal koos kuulutuse tegemise keskkonna kasutusjuhendiga on leitav siit.

Digitegevused õppeaasta lõpus

Väljas oli juba suur kevad, kui õpetajad kohtusid selle õppeaasta viimasel digikoolitusel. Koolituse eesmärgiks oli koguda ideid e-õppe päeva õpiülesannete koostamise jaoks. Konkreetsete õpikeskkondade asemel keskendusimegi pigem võimalikele tegevustele ja võimalustele ainetevaheliseks lõiminguks, sest ideaalis võiksid e-õppe päeva ülesanded lähtuda pigem õpieesmärkidest, mitte õppeainetest.

On väga tore, et digipädevad õpetajad üle Eesti oma õpetamise kogemust ja saadud tulemusi jagavad. Nii sain ka mina tutvustada erinevates koolides tehtud töid ning usun, et meie õpetajad kogusid neist inspiratsiooni ka meie õpilaste jaoks.

Koolituse esitluse leiab siit.

Kooliaasta lõpus tegeles meie robootikaõpetaja Gady suuremat sorti sorteerimistööga ning katsus ka iga miniatuurse legotüki tema õigesse sahtlisse tagasi panna. Ikka selleks, et uuel aastal kohe uue hooga alustada!

Sorteerimiseks valmis:

koristus

 

Uuel aastal uue hooga

Õpetajate digikoolitused jätkuvad ka uuel aastal ning esimest korda kohtuti veebruari alguses. Arvutiklassitäis õpetajaid tuletas esmalt uuesti meelde autoriõiguste ning viitamise põhimõtted. Seejärel oli kõikidel võimalik katsetada pildiotsingut, leitud piltidest kollaaži tegemist ning QR-koodi loomist.

Vaatamata sellele, et QR koodi loomist katsetasid paljud õpetajad esimest korda, said kõik osalejad sellega hakkama ning koolituse lõpuks oli võimalik QR koodi lugeja abil imetleda huvitavaid ning kauneid kollaaže. Oleme oma diginutikate õpetajate üle uhked!

Digikoolituse materjalid on leitavad siit.

Õpetajate digikoolitused algasid taas

Meie koolis on õppija rollis nii õpilane kui õpetaja ja kord kuus toimuvad digikoolitused on üheks võimaluseks õpetajatel oma digipädevuste arendamisel õpilaste kannul püsida.

Selle õppeaasta esimene digikoolitus toimus 21.septembril. Eelmiste õppeaastate kogemus näitas, et vahetund jäi uute digikeskkondade katsetamiseks siiski liiga lühikeseks ning sellel aastal kohtume koolitusteks kord kuus, et siis vahepealsel ajal ise uute õpikeskkondadega tutvuda ja neid õpilastega koostöös katsetada.

Keskkondi, mille kasutamisvõimalusi esimesel kohtumisel meelde tuletasime, saab vaadata siit.

Suur rõõm oli nii paljude õpetajatega kohtuda!

Digiminut jätkub ka sel õppeaastal.

Alates septembrist jätkasime eelmisel aastal alanud digiminutite korraldamist. Kevadel õpetajate seas tehtud küsitlus näitas, et digiminutitel osalejate arvates oli lühikoolitus heaks võimaluseks uutest keskkondadest teadasaamiseks. Küll aga leiti, et kümneminutiline vahetund jäi koolituse jaoks liialt napiks, seega kohtume sel aastal esmaspäeviti kell kolm, kui ainetunnid kõikidel õpetajatel läbi.

Siiamaani tutvustatud keskkonnad: testide loomise vahend Socrative, sõnapilve moodustamise keskkond WordItOut, veebitahvel Padlet, tagasiside kogumise meetod Kahoot!. Lisaks on toimunud lühikoolitused GoogleDrive võimaluste ja interaktiivse tahvli kasuamisvõimaluste tutvustamiseks. Väga hea meel on selle üle, et mitmeid uusi keskkondi pakkusid välja õpetajad ise, kes juba neid oma ainetundides kasutanud olid või neid kasutada plaanisid.

Kõikide tutvustatud keskkondade kohta on loodud ka kasutusjuhendid ning kindlasti pakuvad kasutamisel tuge ka Koolielu.ee portaalis olevad videojuhendid.

Loodetavasti jätkub digiminutite traditsioon ka läbi kevadsemestri.

Digiminut 28.aprillil

28.aprilli digiminutil tutvustasin mõistekaardi tegemise programmi Text2Mindmap. Valisin selle keskkonna, kuna seal on võimalik mõistekaarti ka välja trükkida. Erinevalt eelmise digiminuti läbikukkumisest oli seekord kohal 9 õpetajat, kes andsid positiivset tagasisidet tutvustatud ristsõnade ja sõnaderägastiku keskkonna kohta ning lubasid kohe ka mõistekaarte koostama hakata.

Lisaks andsid õpetajad infot ka eelmisel digiminutil mitteosalemise kohta: kuna sel päeval tähistasime kooli sünnipäeva ning konkreetsel vahetunnil toimus tortide meisterdamine, olid paljud õpetajad sellega hõivatud.

Digiminut 21.aprillil

Senised digiminutid on läinud edukalt: osalejaid on palju olnud, õpetajate tagasiside on olnud positiivne, jagatud infot on peetud kasulikuks.

21.aprilli digiminuti planeerimisel lähtusin asjaolust, et kohe on saabumas loovtööde ja uurimustööde esitamise tähtaeg ning aeg-ajalt on kasulik mõne töö puhul kontrollida, kas tegemist ei ole (tahtliku või kogemata juhtunud) plagiaadiga. Minul endal on olnud mitmeid kordi, kus õpilane kellegi teise tekstile oma nime alla kirjutab ja selle ülevaatamiseks esitab.

Eelöeldut arvesse võttes tahtsin tutvustada plagiaadiavastusprogrammi, kuid kahjuks ei tulnud digiminutile mitte ühtegi õpetajat. Põhjuseid analüüsides võib neid välja tuua mitmeid: kooli sünnipäevanädala raames tehtavate tortide kaunistamine toimus just sellel vahetunnil, ilus ilm pani kogu koolipere õppetöö asemel mõtlema rohelisele murule ja eesootavale suvele, õpetajad ei leia, et plagiaaditeema neid kuidagi puudutaks või kõik õpetajad on juba plagiaadituvastusprogrammiga tuttavad.  Proovin välja mõtelda viisi, kuidas õpetajatelt sellekohast tagasisidet saada ning teen vajalikud järeldused. Oluline on ju, et digiminutil räägitav oleks õpetajate jaoks vajalik.